Voorwaarden

In de compromis de vente worden gewoonlijk enkele voorwaarden opgenomen.

Dit kunnen zowel opschortende als ontbindende voorwaarden zijn.

Rechten en plichten van koper en verkoper

De Franse wet verdedigt vooral de belangen van de koper. Deze hoeft niet veel meer informatie te verstrekken dan zijn persoonlijke gegevens, een kopie van zijn paspoort en zijn wensen ten aanzien van eigendomsverdeling en financiering, plus eventuele bijzondere voorwaarden. De verkoper daarentegen moet een heus verkoopdossier aanleveren.

Het financieringsvoorbehoud

De Franse wet geeft iedere koper van een Frans woonhuis het recht om een condition suspensive de financement op te stellen. Dit is niet het geval voor zakelijk onroerend goed!

Gemeentelijke goedkeuring

De afgifte van een Certificat d’Urbanisme (CU) is een gebruikelijke opschortende voorwaarde. Pas op dat een verkoper of makelaar niet ‘vergeet’ deze voorwaarde op te nemen.

Erfdienstbaarheden

Het is de taak van de notaris om in alle relevante aktes te zoeken naar servitudes die mogelijk rusten op het object.

Voorkeursrechten

Iedere persoon of organisatie die een droit de préemption heeft of meent te hebben, krijgt één (soms twee) maanden de tijd om dat recht uit te oefenen.

Aanbetaling

Vaak, maar lang niet altijd, wordt afgesproken dat de koper een dépôt de garantie stort ten tijde van de ondertekening van de compromis de vente. Doet hij dat niet binnen de in het contract aangegeven termijn, dan wordt de compromis de vente beschouwd als niet getekend.

Bouwvergunning

Het verkrijgen van een permis de construire kan als opschortende voorwaarde worden opgenomen in de compromis de vente, maar de meeste verkopers voelen daar weinig voor. Dat kan immers maanden vertraging opleveren voor de verkoop. Bovendien neemt de kans dat de verkoop helemaal niet doorgaat, toe.

Bijzondere voorwaarden

In principe is het zo dat alles wat de koper en verkoper mondeling overeen zijn gekomen kan worden opgenomen als opschortende of ontbindende voorwaarde - zolang het niet nadrukkelijk verboden is in de wet.