Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door of via:

 

Ondernemen-Frankrijk B.V.

www.ondernemen-frankrijk.nl

ONDERNEMEN-FRANKRIJK is de handelsnaam van de B.V. EMIGREREN-FRANKRIJK.

 
Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht verstrekt aan Ondernemen-Frankrijk B.V..  b Opdrachtnemer: Ondernemen-Frankrijk B.V. c. Partijen: de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 3: Opdracht

1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door een daartoe bevoegde medewerker van opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail is aanvaard. 2. Opdrachtnemer bepaalt met de opdrachtgever de wijze waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt zoveel mogelijk rekening met de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen. 3. De opdrachtnemer kan derden inschakelen indien partijen dit noodzakelijk achten voor de uitvoering van de opdracht. 4. Opdrachtnemer kan een opdracht aanvaarden tegen een uurtarief, tegen een projectsom of no-cure-no-pay. Voorafgaande aan de start van de uitvoering van de opdracht komen opdrachtgever en opdrachtnemer de betalingswijze overeen. In geval van een projectsom of een no-cure-no-pay opdracht zal opdrachtnemer de daadwerkelijk gemaakte uren in rekening brengen, indien opdrachtgever tussentijds het project onderbreekt of de opdracht intrekt. Indien het project is voltooid, respectievelijk het overeengekomen resultaat is bereikt, dan is de overeengekomen projectsom of beloning verschuldigd, ongeacht het daadwerkelijk door opdrachtnemer bestede aantal uren .5. De onder 3.1 genoemde ‘Opdracht’ houdt tevens in de toestemming van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om persoonsgegevens van de opdrachtgever te verwerken en bewaren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De opdrachtgever kan te allen tijden deze toestemming intrekken, per brief of e-mail, en opdrachtnemer verbindt zich om binnen drie werkdagen gevolg te geven aan dit verzoek. Indien dit verzoek wordt gedaan door opdrachtgever voordat de opdracht is afgerond, zal de opdrachtnemer dit verzoek beschouwen als het intrekken van de opdracht en conform artikel 3.4 factureren.

Artikel 4: Intellectuele eigendom

1. Het is opdrachtgever verboden producten waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, etc. in de ruime zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld, in dat geval na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 2. De opdrachtgever heeft het recht de in lid 1 genoemde producten te vermenigvuldigen voor eigen gebruik.

Artikel 5: Geheimhouding

1. Behoudens toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan haar door de opdrachtgever is verstrekt aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze informatie werd verkregen. 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken. De opdrachtgever zal er tevens zorg voor dragen dat derden niet van de inhoud van de hiervoor bedoelde stukken kennis kunnen nemen. 3. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen op grond van dit artikel evenzo aan door haar ingeschakelde derden opleggen.

Artikel 6: Betaling

1. Betaling van door of namens opdrachtnemer ingediende facturen of declaraties dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of schuldverrekening. 2. Alleen betaling door overmaking op een op de factuur of declaratie vermelde bankrekening leidt tot kwijting van opdrachtgever. 3. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. 4. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de opdrachtgever vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2 %, in rekening te brengen. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt. 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het totale bedrag van de opdracht die conform artikel 3 tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. 2. Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, pandemie, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van opdrachtnemer, of bedrijfsstoornis.

Artikel 8: Reclames en geschillen

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de ingediende factuur of declaratie dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. 2. Reclames als in het eerste lid van dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet verder uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 4. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en de wederpartij (opdrachtnemer en/of derden), zal in eerste instantie worden voorgelegd aan een mediator die is aangesloten bij het NMI (Nederlands Mediation Instituut). Dit laat onverlet de bevoegdheid van partijen om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Alle betrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlandse recht