Personeel

De meeste Nederlanders die een klein bedrijf opstarten in Frankrijk zijn in eerste instantie huiverig voor het inhuren van personeel. Dat is begrijpelijk, want Frankrijk heeft een heel goede (gezien vanuit het personeel) of heel slechte (gezien vanuit de ondernemer) reputatie op het gebied van ontslagbescherming.

Of de ontslagbescherming beter is georganiseerd dan in Nederland kan betwijfeld worden, maar het staat buiten kijf dat de administratieve rompslomp en de tijd die het kost om een personeelsprobleem op te lossen aanzienlijk groter is.

Soms moet men nu eenmaal personeel aanwerven. Een camping van enige omvang kan nauwelijks zonder personeel worden gerund in het hoogseizoen en als u een bedrijf overneemt waar personeel in dienst is, bent u verplicht de bestaande arbeidscontracten ongewijzigd mee over te nemen.

Werknemers inhuren in Frankrijk kan duur en risicovol zijn. De wetgeving is nog altijd veel meer gericht op de bescherming van de belangen van de werknemer dan op de ondersteuning van de ondernemer. Bovendien zijn de sociale lasten hoog. Alles wat personeel betreft, van administratie tot berekening van premies en inhoudingen, vereist zeer specialistische kennis, die bovendien up-to-date moet zijn. Als uw onderneming niet zonder werknemers kan, neem dan altijd een ervaren Franse accountant (expert-comptable) in de arm, ongeacht uw organisatievorm of bedrijfstak.

Behalve werknemers in vaste dienst (contrat à durée indéterminée, CDI) kunt u personeel ook op tijdelijke basis inhuren:

Frankrijk kent een minimumloon (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, SMIC), voor alle werknemers (met uitzondering van stagiairs).

Vrijwilligerswerk is in Frankrijk alleen toegestaan als dat wordt aangeboden door een in Frankrijk ingeschreven Association (stichting of vereniging zonder winstoogmerk). Vrijwilligerswerk aanbieden en accepteren tegen kost en inwoon is verboden. Er moet minimaal SMIC worden betaald, waarvan dan bedragen voor kost en inwoning in mindering mogen worden gebracht, volgens door de overheid uitgegeven tabellen.