Gemeente

De koper of huurder van Frans onroerend goed komt altijd in aanraking met de gemeente.

Frankrijk heeft ruim 36.000 gemeentes, waarbij steeds vaker ruimtelijke ordeningszaken worden ondergebracht in een groep (variërend van 3 tot soms wel 30) samenwerkende gemeentes, de Communauté des Communes (ComCom).

Veel Fransen menen dat de burgemeester de machtigste man is van Frankrijk, na de president van de Republiek. In de praktijk blijken maatregelen om de macht van de burgemeester in te perken echter goed te werken. Wat een burgemeester ook beweert (in positieve of negatieve zin), de echte beslissingen worden door de gemeenteraad genomen. Een enthousiaste burgemeester die geen enkel bezwaar ziet in uw verbouwingsplannen, is geen enkele garantie dat er ook een bouwvergunning zal worden afgegeven. U kan ook te maken krijgen met een piepkleine gemeente, zonder ambtelijk apparaat, wat vertraging kan veroorzaken.

Behalve bouwvergunningen, krijgt u te maken met de gemeente voor:

Bestemmingsplan

Veel gemeentes hebben, net als in Nederland, een bestemmingsplan. Gemeentes die geen bestemmingsplan hebben, vallen onder de regels van de RNU (Réglement National d’Urbanisme). In dat geval wordt een bouwvergunningsaanvraag beoordeeld door het Departement (het Direction Départemental des Territoires). De gemeente kan wel advies verlenen. Gemeentes die wel een bestemmingsplan hebben, toetsen de bouwvergunningsaanvraag uiteraard af aan dat bestemmingsplan.

Certificat d’urbanisme

De gemeente moet – op verzoek - aan belanghebbenden een verklaring (Certificat d’Urbanisme (CU)) afgeven ten aanzien van het gebruik dat de nieuwe eigenaar wil verlenen aan het pand.

Droit de Préemption

Bij de meeste transacties van onroerend goed, meer bepaald van woonhuizen, en bij een niet-professionele koper, heeft de gemeente een droit de préemption, een voorkeursrecht.

Servitudes

De gemeente kan erfdienstbaarheden (servitudes) hebben die rusten op het te verkopen onroerend goed. Een goed voorbeeld is een drinkwaterleiding, waarbij aan de eigenaar beperkingen zijn opgelegd t.a.v. het gebruik van de grond in nabijheid van die leiding. De gemeente is ook op de hoogte van de meeste andere erfdienstbaarheden en zal die, zo nodig, ook melden aan de notaris.

Plan de prévention des risques naturels

Als onderdeel van het koopproces moet de gemeente een attestation afgeven, waarin vermeldt wordt of het pand zich bevindt in risicozones o.a. voor bosbranden, overstromingsgevaar, lawines, grondverzakkingen, enz. De inhoud van dit plan kan niet kan worden opgenomen als ontbindende voorwaarde voor de koop. Om die reden is het ten sterkste aan te raden voor de koper of de huurder om zelf op het gemeentehuis het PPRN, plan de prévention des risques naturels prévisibles te raadplegen, dan wel een kopie en/of samenvatting van het plan op te vragen en te bestuderen alvorens de compromis de vente of het huurcontract te tekenen.