Régime Réel

Het régime réel is in grote mate vergelijkbaar met het Nederlands systeem van belasting en heffen van sociale lasten op bedrijven.

Bedrijven houden een complete boekhouding bij, met enerzijds de gerealiseerde omzet en anderzijds alle aftrekbare bedrijfskosten en afschrijvingen. Indien de laatste van de eerste wordt afgetrokken, volgens regels die door de Franse fiscus zijn vastgesteld, blijft er ‘brutowinst’ over. Daarop worden sociale lasten en belastingen geheven.

Bedrijven die kiezen voor het régime réel zijn onderhevig aan de Franse BTW mits ze BTW-ondernemer zijn en in voorkomend geval verzaken aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen of “franchise en base de TVA”.

Ook hier moet een keuze gemaakt worden: kleine bedrijven kunnen kiezen voor het systeem van de Impôts sur les Sociétés  (IS) of Impôts sur le Revenu (IR, alleen in geval van familiebedrijven). Voor grotere bedrijven is alleen het eerste regime beschikbaar.

Eenmaal gekozen voor régime réel is de weg terug naar micro-régime enkel mogelijk onder bepaalde voorwaarden.