Micro-entreprise

De Micro-entreprise is een eenvoudige en veelgebruikte bedrijfsvorm voor kleine bedrijven in Frankrijk.

Het betreft hier een Entreprise Individuelle (eenmanszaak), met een bijzonder eenvoudig belastingregime: het micro-régime.

Het voordeel is dat het gaat om een eenvoudige bedrijfsvorm met weinig regels en administratie. Het nadeel is dat persoonlijke en zakelijke financiën niet gescheiden zijn. Het woonhuis van de ondernemer is evenwel automatisch uitgesloten van aansprakelijkheid. Dat maakt deze bedrijfsvorm nog aantrekkelijker!

De micro-entreprise kan zowel gebruikt worden voor bijverdiensten, als voor fulltime ondernemerschap.

Alle micro-entreprises moeten worden ingeschreven in één van de volgende registers:

 • het Registre des Commerces et des Sociétés (RCS) wanneer de bedrijfsactiviteiten in de categorie ‘commerce’ vallen
 • het Répertoire des Métiers (RM) wanneer de bedrijfsactiviteiten in de categorie ‘services artisanals’ vallen
 • in het Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC), voor commerciële agenten. 

Voor ondernemers met een agrarische bedrijfsactiviteit gelden speciale regels en zij moeten zich melden bij de Chambre d’Agriculture. De regelgeving rond agrarische bedrijven is heel specifiek, met eigen bedrijfsvormen en eigen regels.

In alle andere gevallen moet de ondernemer zich melden bij de URSSAF. Het gaat dan om een bedrijfsactiviteit die valt onder de vrije beroepen (services de professions libérales).

Het micro-régime kent drie omzetcategorieën:

 • ‘commerce’ (in het Franse ambtenarenjargon: vente de marchandises);
 • ‘prestations de service‘;
 • ‘services de professions libérales’.

Onder ‘commerce’ vallen: alle handelsactiviteiten, verhuur van chambres d’hôtes, omzet van restaurants en table d’hôtes, en verhuur van gîtes - uitsluitend als de gîtes zijn geclassificeerd (zie de site van AtoutFrance). Onder ‘prestations de service’ vallen alle vormen van ambachten en zakelijke dienstverlening, campings en niet-geclassificeerde gîtes, conciergerie, etc.. De ‘professions libérales’ betreffen persoonlijke dienstverlening.

Omzet

Voor alle micro-entreprises gelden maximale omzetgrenzen, maar ze zijn verschillend voor de bedrijfsactiviteiten:– voor commerce: € 188.700 per jaar (ingaande 1-1-2023);– voor prestations de service of professions libérales: €77.700 per jaar (ingaande 1-1-2023).

Sociale lasten

Elke kwartaal moet de micro-entreprise de volgende bedragen afdragen:– voor commerce: 12,8% van de omzet + 0,1% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 12,9% van de kwartaalomzet.– voor service (incl. professions libérales, maar weer uitgezonderd de artisans): 21,1% van de kwartaalomzet. Voor artisans: 22,0% van de omzet + 0,3% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 22,3% af te dragen.

Inkomstenbelasting

Uiteraard vallen de inkomsten van de micro-entreprise onder de inkomstenbelasting (Impôt sur le Revenu, IR) en niet onder de vennootschapsbelasting (Impôts sur les Sociétés, IS). De micro-entreprise kan kiezen uit twee opties:

a. Elk kwartaal een vast percentage aan belasting betalen, samen met de te betalen sociale lasten. Deze keuze is alleen mogelijk indien de totaal gerapporteerde omzet over de laatste vier kwartalen minder bedraagt dan €28.818 als de ondernemer alleen is, of minder dan € 43.227 als hij een meewerkend echtgenoot heeft aangemeld. Dit zijn dan de vaste afdrachten:

 • voor commerce: 1% van de jaaromzet;
 • voor service: 1,7% van de jaaromzet;
 • voor professions libérales : 2,2% van de jaaromzet.

b. Toevoeging van de omzet van de micro-entreprise aan de jaarlijkse aangifte IR, waarbij hij:

 • voor commerce: slechts 29% van de omzet hoeft op te geven; de rest is belastingvrij;
 • voor service slechts 50% van de omzet hoeft op te geven; de rest is belastingvrij;
 • voor professions libérales: slechts 66% van de omzet hoeft op te geven; de rest is belastingvrij.
TVA

Onder de onderstaande voorwaarden wordt de micro-entreprise vrijgesteld van TVA-verplichtingen: geen TVA- nummer, geen TVA te berekenen op zijn facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar natuurlijk ook geen TVA-teruggave op zijn inkopen. 

Als de micro-entreprise met zijn omzet onder een bepaalde drempel blijft:

 • voor commerce: € 91.600/jaar;
 • voor service en professions libérales: € 36.800/jaar.

Zodra de jaaromzet boven deze drempel komt, moet de micro-entreprise vanaf de eerste van de maand waarin deze overschrijding plaatsvindt TVA over zijn omzet berekenen (voor zover die omzet aan TVA onderhevig is), TVA-aangiftes doen en mag hij ook TVA over de inkoop verrekenen, zolang die inkoop aantoonbaar gerelateerd is aan de gerealiseerde verkoop, met terugwerkende kracht van maximum 1 jaar.

De micro-entreprise moet een rudimentaire boekhouding bijhouden voor zijn omzet, waarin precies, in chronologische volgorde, zijn omzet is geboekt. Ook een boekhouding van de inkoop is vereist, om in geval van overschrijding van de omzetgrenzen de betaalde TVA te kunnen verrekenen. Een officiële accountant is niet verplicht voor de aangiftes.

Facturering

De ondernemer is verplicht om facturen te bezorgen aan zijn klanten en een kopie daarvan te bewaren voor eventuele inspectie door de Franse belastingdienst. Voor een EI (en dus ook voor een micro-entreprise) is het verplicht om de vermelding Entreprise Individuelle of EI toe te voegen aan de naam van de ondernemer op de factuur. In geval van keuze voor het micro-régime moet ook het betreffende wetsartikel vermeld worden. In geval u ons de opdracht geeft om uw micro-entreprise op te richten en in te schrijven, stellen wij u ook diverse voorbeeldfacturen ter beschikking.