Sociale premies

De meeste zelfstandige ondernemers krijgen voor hun sociale voorzieningen te maken met twee uitvoerings-organisaties: de CPAM voor hun ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en de URSSAF voor hun pensioen.  

De URSSAF int alle sociale premies:
•  Voor maladie – maternité. Dit is de premie ziektekostenverzekering en zwangerschapsverlof (en wel de gehele premie, niet alleen het werkgeversdeel; ook het in Nederland verplichte privé-betaalde deel van de premie wordt in Frankrijk door het bedrijf betaald);
•  Voor assurance vieillesse (de basispremie + de verplichte aanvulling). Dit is de pensioenbijdrage (vergelijkbaar met de Nederlandse AOW-bijdrage) voor ondernemers;
•  Voor de CSG (Contribution Sociale Généralisée). Dit is de algemene bijdrage van bedrijven aan de Franse sociale verzekeringen;
•  Voor de CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale). Dit is de belasting ter vermindering van de nationale schuld (de CRDS wordt al vele jaren opgelegd, maar het helpt niet…de Franse nationale schuld neemt elk jaar toe);
•  Voor de CFP (Contribution à la Formation Professionnelle). Dit is de bijdrage aan het beroepsonderwijs;
•  Voor de CAF (Contribution d’Allocations Familiales). Dit is de bijdrage van het bedrijfsleven voor de betaling van o.a. de bijstand, huursubsidies en kinderbijslag.

Binnen alle belastingregimes, tot nu toe met uitzondering van het micro-régime, (er zijn plannen om die ook onder dit systeem te brengen) worden de sociale premies het eerste jaar geïnd als voorschot, op basis van een schatting van de omzet, met een minimum premie van ongeveer €550 per kwartaal voor een alleenstaande ondernemer en ongeveer €1000 per kwartaal voor een gezin. U ontvangt uw eerste appèl de cotisations binnen 90 dagen na oprichting van uw bedrijf. Vanaf het tweede jaar wordt de verschuldigde premie berekend op basis van de daadwerkelijke omzet en worden de voorschotten verrekend.

De Franse overheid erkent dat de sociale lasten een belangrijke drempel opwerpen voor startende ondernemers. Voor de meeste sociale premies kan betaling gedurende de eerste 12 maanden na de start worden uitgesteld. Daarna kan de ondernemer kiezen voor het in één keer betalen van de achterstallige premies, zodra de resultaten van het eerste jaar bekend zijn, of voor een gespreide betaling over de daaropvolgende vijf jaar. En het mooie aan deze uitstelregeling is dat u als startende ondernemer in het eerste jaar wel gewoon verzekerd bent!

Indien de echtgenoot/-note van de ondernemer onbetaald meewerkt in de zaak (dat heet: conjoint-collaborateur), dan heeft hij/zij recht op dezelfde sociale voorzieningen als de ondernemer, maar uitsluitend indien het bedrijf minder dan twintig personen in dienst heeft. De regeling t.a.v. meewerkende echtgenoten gaat in 2020 veranderen. Zodra we weten wat exact de nieuwe regels zijn, zullen we bovenstaande tekst aanpassen.

Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van sociale premies is mogelijk voor ondernemers die vallen onder ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise). Dit is een voorziening die hulp biedt aan werklozen die een bedrijf willen oprichten of overnemen. Helaas komen Nederlanders met een WW-uitkering niet in aanmerking voor deze regeling. De werkloosheidsuitkering moet opgebouwd zijn in Frankrijk en de regeling is beschikbaar voor iedereen die tenminste zes maanden in Frankrijk staat ingeschreven als werkzoekende.

Voor bestaande bedrijven geldt voor het jaar 2019 nog dat hun sociale zekerheid is geregeld via de SSI (opvolger van de RSI. Vanaf 2020 worden ook hun belangen behartigd door de CPAM en de URSSAF.