De SASU

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) is een bijzondere vorm van een vennootschap met slechts één aandeelhouder. Hij komt grotendeels overeen met de EURL, maar er zijn een paar belangrijke verschillen:

  • Bij een EURL is de directeur per definitie een fysiek persoon, bij een SASU kan de directie ook door een bedrijf worden gevoerd. In geval er sprake is van een dochterbedrijf van bijvoorbeeld een Nederlandse vennootschap kan dat voordelen hebben.
  • Zowel een EURL als een SASU wordt geleid door dat wat de aandeelhouder in de statuten heeft vastgelegd. De SASU geeft meer vrijheid van handelen in de statuten dan een EURL.
  • Bij een SASU moet minimaal 50% van het bedrijfskapitaal al gestort worden bij aanvang en de rest moet in 5 jaar worden volgestort. Een EURL kan al worden opgericht met het storten van 20% van het bedrijfskapitaal. Overigens is de hoogte van het bedrijfskapitaal in beide varianten vrij te kiezen.
  • De SASU kan worden belast in de inkomstenbelasting in plaats van in de vennootschapsbelasting en dat kan grote voordelen hebben. Echter deze keuze kan slechts voor 5 jaar worden gemaakt, daarna is het afgelopen. De EURL kan altijd binnen de inkomstenbelasting worden belast.
  • De verkoop van aandelen van een SASU wordt belast met 0,1% van hun waarde, bij een EURL is dat 3% in geval de totaal te verkopen waarde boven €23.000 ligt.
  • De directeur van een EURL (gérant) wordt beschouwd als een ondernemer (travailleur non salarié) en hij betaalt als zodanig sociale lasten. De directeur van een SASU (président) wordt belast als een werknemer, in geval het gaat om een fysiek persoon. Indien de gérant of président niet in Frankrijk woont, worden beiden vrijgesteld van sociale lasten. Indien de gérant in Frankrijk woont, betaalt hij altijd een minimum aan sociale lasten, ongeacht de hoogte van zijn salaris. Dat laatste geldt niet voor een président.
  • De echtgenoot van een gérant kan de status krijgen van meewerkend echtgenoot. Voor de echtgenoot van een SASU is dat niet mogelijk.

De keuze tussen beide statuten hangt dus helemaal af van de specifieke omstandigheden van de ondernemer.