Micro-entreprise

De Micro-entreprise is een eenvoudige en veelgebruikte bedrijfsvorm voor kleine bedrijven in Frankrijk

Voordeel: een simpele bedrijfsvorm met weinig regels en administratie.
Nadeel: persoonlijke en zakelijke financiën zijn niet gescheiden. Echter: het woonhuis van de ondernemer is automatisch uitgesloten van aansprakelijkheid, en dat maakt deze bedrijfsvorm nog in aantrekkelijker!

De micro-entreprise kan zowel gebruikt worden voor bijverdiensten, als voor fulltime ondernemerschap.

Sinds 2016 moeten alle voor die datum ingeschreven auto-entrepreneurs zich ingeschreven hebben in:
het Registre des Commerces et des Sociétés (RCS) in geval de bedrijfsactiviteiten vallen in de categorie ‘commerce’, of:
in het Répertoire des Métiers (RM) indien de bedrijfsactiviteiten vallen in de categorie ‘services’. In dat geval geldt dat de ondernemer in principe ook de verplichte ondernemerscursus de ‘Stage de Préparation à l’Installation (SPI)’ dienst te volgen of:
in het Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC), of:
zich hebben aangemeld bij de URSSAF, in geval van een bedrijfsactiviteit valt onder de vrije beroepen.

Het micro-régime kent drie omzetcategorieën:
– ‘commerce’ (in het Franse ambtenarenjargon: vente de marchandises);
– ‘prestations de service‘;
– ‘services de professions libérales’.

Onder ‘commerce’ vallen: alle handelsactiviteiten, verhuur chambres d’hôtes, omzet van restaurants en table d’hôtes, en gîteverhuur, maar UITSLUITEND als de gîtes zijn geclassificeerd (zie de site van AtoutFrance). Onder ‘prestations de service’ vallen alle vormen van ambachten en zakelijke dienstverlening, campings en niet-geclassificeerde gîtes, conciergerie, etc..
De ‘professions libérales’ betreffen persoonlijke dienstverlening.

Omzet

Voor alle micro-entreprises gelden maximale omzetgrenzen, maar ze zijn verschillend voor de bedrijfsactiviteiten:
– voor commerce: € 170.00 per jaar;
– voor service BIC of BNC: €70.000 per jaar

Sociale lasten

Elke kwartaal moet de micro-entreprise de volgende bedragen afdragen:
– voor commerce: 12,8% van de omzet + 0,1% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 12,9% van de kwartaalomzet.
– voor service (incl professions libérales, maar weer uitgezonderd de  artisans): 22,0% van de omzet + 0,2% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 22,2% van de kwartaalomzet. Voor artisans: 22,0% van de omzet + 0,3% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 22,3% af te dragen.

Inkomstenbelasting

Uiteraard vallen de inkomsten van de micro-entreprise onder de inkomstenbelasting (Impôt sur le Revenu, IR) en niet onder de in Frankrijk akelig hoge vennootschapsbelasting (Impôts sur les Sociétés, IS). De micro-entreprise kan kiezen uit twee opties:

a. Een vast percentage aan belasting betalen, elk kwartaal tegelijk met de te betalen sociale lasten. Deze keuze is alleen mogelijk indien de totale gerapporteerde omzet  over de laatste vier kwartalen minder bedraagt dan €28.818 in geval de ondernemer alleen is, of minder dan € 43.227 in geval hij een meewerkend echtgenoot heeft aangemeld. Dit zijn dan de vaste afdrachten:
– voor commerce: 1% van de jaaromzet;
– voor service: 1,7% van de jaaromzet;
– voor professions libérales : 2,2% van de jaaromzet.

b. Toevoeging van de omzet van de micro-entreprise aan de jaarlijkse aangifte IR, waarbij hij:
– voor commerce: slechts 29% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij;
– voor service slechts 50% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij;
– voor professions libérales: slechts 66% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij.

TVA

Onder de onderstaande voorwaarden wordt de micro-entreprise vrijgesteld van TVA-verplichtingen: geen TVA- nummer, geen TVA te berekenen op zijn facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar natuurlijk ook geen TVA-teruggave op zijn inkopen. 

  • In geval de micro-entreprise met zijn omzet onder een bepaalde drempel blijft:
    – voor commerce: € 82.800/jaar;
    – voor service en professions libérales: € 33.200/jaar.
  • Zodra de jaaromzet boven deze drempel komt, moet de micro-entreprise vanaf de eerste van de maand waarin deze overschrijding plaats vindt TVA over zijn omzet gaan berekenen (voor zover die omzet aan TVA is onderhevig natuurlijk), TVA-aangiftes gaan doen en mag hij ook TVA over de inkoop verrekenen, zolang die inkoop aantoonbaar gerelateerd is aan de gerealiseerde verkoop, met terugwerkende kracht van maximaal 1 jaar.
  • De micro-entreprise moet een rudimentaire boekhouding bijhouden voor zijn omzet, waarin precies, in chronologische volgorde, zijn omzet is geboekt. Tevens een boekhouding van de inkoop, om  in geval van overschrijding van de omzetgrenzen de betaalde TVA te kunnen verrekenen.  Een officiële accountant is niet verplicht voor de aangiftes.

Om het nog aantrekkelijker te maken:  in de eerste drie jaar na oprichting krijgen micro-entreprises een forse korting op de af te dragen sociale lasten: 75% in het eerste jaar, 50% in het tweede jaar en 25% in het derde jaar! Dit systeem is zo populair dat het de Franse overheid fors veel geld kost. Het ziet er naar uit dat per 1-1-2020 de regeling wordt versoberd naar 50% korting in het eerste jaar en geen korting meer vanaf het tweede jaar.